Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser:

1. Indledning


Disse forretningsbetingelser gælder for Pro Interaktiv salg af varer, materialer og produkter med eller uden montering.
Hvis tilbuddet ikke omfatter montage gælder købeloven, hvis ikke andet fremgår af disse forretningsbetingelser eller i det udarbejdede tilbud. Såfremt Pro Interaktiv tilbud omfatter montage gælder AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992).

Af disse salgs- og leveringsbetingelser, fremgår der eventuelle tilføjelser/ændringer/forbehold, jf. AB 92, § 1, stk. 3.
Afsnit i disse forretningsbetingelser specifikt gældende for ordrer uden montage er angivet med * og ordrer med montage er angivet med **.

Disse forretningsbetingelser udgør en del af Pro Interaktiv tilbud, og finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden særskilt skriftlig aftale.


2. Tilbud og ordrebekræftelse


Pro Interaktiv tilbud er gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre andet skriftligt er aftalt. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.

Vedståelsesfristen for Pro Interaktiv tilbud i henhold til AB 92 § 3 stk. 5 er 20 dage.
Pro Interaktiv forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet. Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Pro Interaktiv har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Pro Interaktiv med en ordrebekræftelse via mail eller brev. Ved ordreafgivelse forbeholder Pro Interaktiv sig retten til at forud fakturere 25 % af ordresummen med 8 dages betalingsbetingelser. De næste 25 % af ordresummen forud faktureres ved projektopstart med 8 dages betalingsbetingelser. Det resterende beløb faktureres når projektet er færdigt med 14 dages betalingsbetingelser.
Pro Interaktiv er berettiget til løbende at foretage kreditvurdering af kunder.


3. Priser, leveringssted og leveringstider


Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende

priser ex. moms, levering og montering.
Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.
Ved enhver væsentlig forsinkelse, har Køber ret til at hæve købet.
Pro Interaktiv er ikke ansvarlig for et eventuelt tab - hverken direkte eller indirekte - som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.
*For levering af produkter uden montage sker levering hos kunden medmindre andet fremgår af tilbud og/eller ordrebekræftelsen.

**For levering af produkter med montage tilstræbes det at leveringen sker på stedet samme dag som montørerne ankommer. Levering af produkter inden montørerne ankommer til stedet, kan forekomme. Kunden skal i givet fald anvise et opbevaringssted, hvor Produkterne kan opbevares indtil montørerne ankommer til stedet.

Ekstra omkostninger forbundet med
leveringen som følge af vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.
Der forudsættes at der er et 220 v stik i nærheden af installationen, ekstra omkostninger forbundet med etablering af et sådant faktureres kunden.


4. Fragt, forsikringer mm.


De tilbuddet anførte priser er eksklusiveomkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Pro Interaktiv kan justere priserne.


5. Betaling


*Pro Interaktiv betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.
**Betaling sker i henhold til AB92, § 22. Pro Interaktiv kan opkræve betaling for hjemkøbte varer og tager forbehold for at kræve betaling for produkter
hjemkøbt af Pro Interaktiv også selvom dette sker tidligere end 20 dage før deres anvendelse på stedet, jf. AB 92 § 22 stk. 2 og stk. 3.
** vis ikke aconto regninger betales rettidigt, er
Pro Interaktiv berettiget til at standse arbejdet jf. AB92 § 23. Hvis ikke betalingen falder umiddelbart efter, er Pro Interaktiv berettiget til at ophæve kontrakten. **Sker betaling af både aconto og slutregning ikke rettidigt, beregnes morarenter i henhold til AB92 § 22 stk. 11 og rentelovens rentesatser.
**Ved salg til private institutioner og skoler samt indgåelse af kontrakt med ikke offentlige kunder vil der på ordrer over kr. 5.000 blive krævet kreditgodkendelse. Hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende kreditgodkendelse har Pro Interaktiv ret til at kræve bankgaranti eller forudbetaling.
*Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Pro Interaktiv forhold, er Pro Interaktiv berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,5 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og
leverede varer uanset tidligere aftalte
kreditbetingelser.
*Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag
vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.


6. Ejendomsforbehold


*Pro Interaktiv beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter
vedrørende det solgte, som må være afholdt af

Pro Interaktiv på Købers vegne.
*Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden Pro Interaktiv samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.
**Pro Interaktiv tager forbehold for AB92 § 10 stk. 3. Pro Interaktiv bevarer ejendomsretten over materialer selv om de er leveret på stedet, hvis ikke
materialerne er betalt af bygherre inden levering.


7. Mangler


Pro Interaktiv påtager sig i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Pro Interaktiv forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Pro Interaktiv skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.
Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.
Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret. Efter at Pro Interaktiv har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Pro Interaktiv uden forsinkelse afhjælpe manglen.
Kan Køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Pro Interaktiv afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.
Såfremt Pro Interaktiv får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal Køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Ved fremsendelse til Køber af leverancer eller dele i form af om levering eller som reparerede dele, foregår transporten, for Købers regning og risiko.
Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Pro Interaktiv disposition. Pro Interaktiv yder afhjælpnings ret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Pro Interaktiv afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

**For produkter som Pro Interaktiv sælger med montage hæfter Pro Interaktiv for mangler ved den samlede leverance efter bestemmelserne i AB 92, og parternes forpligtelser og beføjelser reguleres af AB
92.

8. Ansvarsbegrænsninger


Pro Interaktiv er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Pro Interaktiv leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold. I det omfang Pro Interaktiv har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer Pro Interaktiv dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette
sit krav direkte mod leverandøren.
Pro Interaktiv kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger Købers samlede betaling for genstanden.
Pro Interaktiv er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Pro Interaktiv måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Pro Interaktiv

skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker
ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Pro Interaktiv i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Pro Interaktiv leverancer.
Pro Interaktiv har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Pro Interaktiv sig intet produktansvar. '


9. Reklamation/forældelse


Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år. For byggematerialer, som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, gælder dog ikke en toårig forældelse, men forældelseslovens almindelige regler, dvs. 3 år, medmindre andet er aftalt.


10. Ansvarsfrihed - force majeure


Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:
Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.


11. Montage


I montage prisen tages der ikke indeholdt etablering af strøm stik i umiddelbart nærhed af installationen. Med mindre at det aftales med kunden.Medmindre andet er aftalt med kunden, skal opstillingsarealet være ryddet for eventuelle eksisterende produkter inden Pro Interaktivs montører ankommer til stedet.
Pro Interaktiv fraskriver sig ansvaret og hæfter ikke for hærværk
der udøves på og tyveri af produkterne på monteringsstedet i perioden forud for aflevering af den samlede leverance til kunden. Ventetid på stedet som påføres Pro Interaktiv af kunden
faktureres særskilt.
Kabel og forsyningslinjer:
Afsætning og anvisning af kabler og
forsyningslinjer så som vand, el, gas, telefon, fiber, kloak - m.m. er udenfor Pro Interaktiv entreprise. Det være sig interne, eksterne såvel som offentlige kabler/forsyningslinjer. Det påhviler således kunden inden påbegyndelse af monteringen at indhente nødvendige oplysninger om dette og videregive disse informationer til Pro Interaktiv .

Pro Interaktiv kan tillige kræve sikkerhed stillet fra kunden i form af anfordringsgaranti. I de tilfælde hvor Pro Interaktiv beskadiger kabler/forsyningslinjer er kunden forpligtet til at holde Pro Interaktiv skadesløs, inkl. men ikke begrænset til krav fra tredjemand. Undtaget herfra er forhold, som karakteriseres som forsætlige eller grove uagtsomme fra Pro Interaktiv side eller Pro Interaktiv er blevet præsenteret for en aktuel teknisk tegning med påvisning af kabel/forsyningslinjen.


12. Afgørelse af tvister


Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet". Såfremt meditation ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan tvisten søges afgjort ved retssag eller voldgift overensstemmelse med parternes aftale, se www.mediationsinstituttet.com. Såfremt parterne ikke opnår enighed via meditation inden 6 uger efter valg af mediator, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten i København.

Uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan afgøres ved mediation, herunder uoverensstemmelser om aftalens fortolkning, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

**Tvister som ikke kan løses i mindelighed opstået i forbindelse med Pro Interaktiv salg af produkter med montage skal afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed, ved syn og skøn eller ved sagkyndig beslutning i henhold til AB 92.